[CentOS-devel] CentOS test technique

Tue Feb 2 09:11:27 UTC 2010
NGUYEN VAN TAN <tan20bk at yahoo.com>

Hi all

I have built a centos for my powerpc laptop.
Are there any techique to test the distribution?

Thank you. 

Nguyễn Văn Tân


      Bạn luôn muốn kết nối với nhiều bạn bè hơn trên blog và trang web cá nhân? Tạo Pingbox mới nhất ngay hôm nay! http://vn.messenger.yahoo.com/pingbox/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.centos.org/pipermail/centos-devel/attachments/20100202/79ae8e62/attachment-0004.html>