[CentOS-devel] Centos Stream Upgrade - No available modular metadata for modular package

Mon Dec 21 16:57:25 UTC 2020
Damian Tometzki <linux at tometzki.de>

Hello together,

i was to fast. Problem solved. Many thanks


-- 
VG
Damian Tometzki