<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;">Hi all<br><br>I have built a centos for my powerpc laptop.<br>Are there any techique to test the distribution?<br><br>Thank you. <br><br>Nguyễn Văn Tân</td></tr></table><br>
      <hr size=1> <a href="http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTFnYXY0dG83BHRtX2RtZWNoA1RleHQgTGluawR0bV9sbmsDVTExMDM0NjgEdG1fbmV0A1lhaG9vIQ--/SIG=11ka86nha/**http%3A//downloads.yahoo.com/vn/internetexplorer/"> Lướt web nhanh hơn </a><BR> Internet Explorer 8 tối ưu hóa cho Yahoo!, tự động khởi động 2 trang bạn thích mỗi lần mở trình duyệt. <a href="http://us.lrd.yahoo.com/_ylc=X3oDMTFnYXY0dG83BHRtX2RtZWNoA1RleHQgTGluawR0bV9sbmsDVTExMDM0NjgEdG1fbmV0A1lhaG9vIQ--/SIG=11ka86nha/**http%3A//downloads.yahoo.com/vn/internetexplorer/">Tải IE8 tại đây! (Miễn phí)</a>