[CentOS-mirror] Mirrors now live for beta

Tue Mar 13 06:41:08 UTC 2007
Josef Gryga <centos-mirror at karneval.cz>

>
> centos-beta.mirror.karneval.cz        rsync error
>
> rsync: failed to connect to centos-beta.mirror.karneval.cz: Connection 
> refused
> rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(83)
>
It's now fixed.

Josef