[CentOS-mirror] new mirror centos.apollo-hw.ro

Office Apollo Hardware Consulting SRL marius.ardelean at apollo-hw.ro
Sun Feb 1 21:25:56 UTC 2009


Hi,

I wan to register a new mirror 
http://centos.apollo-hw.ro
ftp://ftp.apollo-hw.ro

please if I need to add more info email me

Thanks

Marius
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.centos.org/pipermail/centos-mirror/attachments/20090201/6080aca7/attachment.html 


More information about the CentOS-mirror mailing list