[CentOS-mirror] Small Change

Tue Nov 8 10:13:42 UTC 2011
admin Tomasz Kisielewski <admin at kisiek.net>

Please change centos.kisiek.net to mirror.kisiek.net/centos rest things 
are the same .