[CentOS-mirror] mirror list

Tue Oct 25 07:30:26 UTC 2011
Jeremias Paras <acolytes29 at gmail.com>

acolytes29 at gmail.com