[CentOS-mirror] DVD access

Mon Mar 5 09:34:42 UTC 2012
Tomasz Kisielewski <admin at kisiek.net>

Please add my ip 188.112.30.202 to allow DVD download.