[CentOS-mirror] IP change

Tue Mar 27 12:06:26 UTC 2012
Tomasz Kisielewski <admin at kisiek.net>

New address IP is 46.29.23.90 nothing else change .
Tomasz Kisielewski