[CentOS-mirror] new MK mirror

Thu Aug 14 16:01:31 UTC 2014
MKT Mirror <Mirroradmin at telekom.mk>

Hello,

please add a new mirror:

HTTP: http://mirror.t-home.mk/centos/

Sync schedule: Every 6 hrs
Bandwidth: 1Gbit
Location: Macedonia, Europe
Sponsor: Macedonian Telecom
Sponsor URL: http://www.t-home.mk
IP to authorize: 195.26.153.65
Email contact: mirroradmin at telekom.mk

Thank you.

--


Напомена: Информациите содржани во оваа електронска порака можат да бидат ДОВЕРЛИВИ и ПРИВИЛЕГИРАНИ и тие се наменети за користење само од страна на примателот (-ите) наведени погоре. Доколку читателот на оваа порака не е лицето на кое таа му е наменета, Ве информираме дека какво било ширење, дистрибуирање или умножување на оваа комуникација, или кој било дел од нејзината содржина, е строго забрането. Доколку сте ја примиле оваа порака по грешка, Ве молиме да ја препратите до испраќачот и да ја избришете оригиналната порака и сите нејзини копии од Вашиот компјутерски систем.Disclaimer: The information contained in this e-mail may be CONFIDENTIAL and PRIVILEGED and is intended only for the use of the recipient(s) named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, or copying of this communication, or any of its contents, is strictly prohibited. If you have received this message by error, please re-send it to the sender and delete the original message and any copy of it from your computer system.