[CentOS-mirror] ip whitelist

Wed Aug 13 14:09:48 UTC 2014
sales at host-engine.com <sales at host-engine.com>

Hello,

i need that you please whitelist 192.240.114.83 for my miami mirror

thanks.