[CentOS-mirror] whitelist

Fri Mar 13 16:35:43 UTC 2015
sales at host-engine.com <sales at host-engine.com>

Hello,

i need that you please whitelist ip 50.7.229.58 for my Zlin mirror

thanks