[CentOS-mirror] Centos mirror rename

Fri Apr 14 20:00:59 UTC 2017
admin at firehosted.com <admin at firehosted.com>

Hello,

I need that you please change this mirror centos.firehosted.com to:

Sponsor: Mach Host
Sponsor web: Machost.co

Mirror URL: http://centos.mirrors.machost.co/

thanks