[CentOS-virt] kubernetes 0.16.2 in virt7-testing

Wed May 6 10:02:19 UTC 2015
Navid Shaikh <nshaikh at redhat.com>

Hi,

kubernetes 0.16.2 is in virt7-testing repo. Please test and feedback.


-- 
Regards,
Navid