[CentOS-virt] Kubernetes 0.17.1 in virt7-testing

Tue May 26 10:53:22 UTC 2015
Navid Shaikh <nshaikh at redhat.com>

Hi,

kubernetes-0.17.1-3 is in virt7-testing repo [1]. Please test and feedback.

[1] http://cbs.centos.org/repos/virt7-testing/x86_64/os/Packages/

-- 
Navid Shaikh
IRC: nshaikh