[CentOS] (no subject)

Tue May 30 15:37:24 UTC 2006
Charles Lacroix <clacroix at cegep-ste-foy.qc.ca>

People like me try to switch to every charset available in kmail to figure out 
what language it is :) 

On Tuesday 30 May 2006 11:31, JC wrote:
> people like me who use pine to read email is clueless.
>
> jc
>
> On Tue, 30 May 2006, Joshua Gimer wrote:
> > ÎÒ¾õµÃÄã×îºÃÓÃÓ¢ÎĻشðÕâ¸öÃûµ¥.
> > ´ó¶àÊýÖйúÈË,ÎÒÃDz»ÖªµÀËü¿ÉÄÜ»á¸üºÃ,Èç¹ûÄãÊÇ˵ӢÓï.
> >
> > On 5/30/06, Chris Mauritz <chrism at imntv.com> wrote:
> >> Τ¼ÓÄþ wrote:
> >> > £¬ÄúºÃ£¡
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > ÖÂ
> >> > Àñ£¡
> >> >
> >> >
> >> > Τ¼ÓÄþ
> >> > weijianing at mail.ctbu.edu.cn
> >> > 2006-05-30
> >>
> >> ÄãºÃ! ÎÒÈÏΪ×îºÃ½²Ó¢ÓïÕâÀï¡£
> >>
> >> (Hello back! I think it is better if you speak English on this list.)
> >>
> >> At least I THINK that's what I just said... :-) My Chinese is a bit
> >> rusty.
> >>
> >> Cheers,
> >>
> >> Chris
> >>
> >> _______________________________________________
> >> CentOS mailing list
> >> CentOS at centos.org
> >> http://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos