[CentOS] Update troubles for wxGTK apps

Fri Sep 19 18:55:04 UTC 2008
Niki Kovacs <contact at kikinovak.net>

Akemi Yagi a écrit :

> 
> Some info here:
> 
> http://planet.centos.org/

Thanks for the info.

Niki