[CentOS] where to download CENTOS 5.5 DVD version??

Mon Jun 14 11:47:28 UTC 2010
J.Witvliet at mindef.nl <J.Witvliet at mindef.nl>

 

-----Original Message-----
From: centos-bounces at centos.org [mailto:centos-bounces at centos.org] On Behalf Of Marcelo M. Garcia
Sent: Friday, June 11, 2010 6:40 PM
To: CentOS mailing list
Subject: Re: [CentOS] where to download CENTOS 5.5 DVD version??

Miguel Medalha wrote:
> ISOs here:
> 
> http://mirror.chpc.utah.edu/pub/centos/5.5/isos/x86_64/

That is interesting.

When I try to download, none of the mirrors in UK seems to have these isos, nor in the "nearby countries" mirrors.

mg.

Nearby countries aren't allways faster.
Better check for universities...

______________________________________________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.