[CentOS] RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2108 [Liberator] (rev 05)

Fri Jul 27 13:19:05 UTC 2012
Kaushal Shriyan <kaushalshriyan at gmail.com>

Hi,

Are there CLI utility for RAID bus controller: LSI Logic / Symbios
Logic MegaRAID SAS 2108 [Liberator] (rev 05) for CentOS 5.8?

Regards,

Kaushal