[CentOS] ldap_bind parse result: Decoding error (-4).

Sat Nov 24 13:35:18 UTC 2012
Kaushal Shriyan <kaushalshriyan at gmail.com>

Hi,

Any clue about this error  "/usr/bin/ldapadd -x -W -D
"cn=root,dc=mydomain,dc=com" -f ./base.ldif I get ldap_bind parse result:
Decoding error (-4). "

Regards,

Kaushal