[CentOS] rpm archives

Fri Sep 28 07:33:23 UTC 2012
Kaushal Shriyan <kaushalshriyan at gmail.com>

Hi

Is there a way to retrieve old rpm binaries from archives.

Regards

Kaushal