[CentOS] Rozwa¿ania odno¶nie storage?

Leen de Braal ldb at braha.nl
Fri Jan 13 15:43:58 UTC 2012


> Cze¶æ.
>

you probably won't get much of an answer if you do not use English.

I for sure do not understand a word of it.

> Aktualnie mam do czynienia z klastrem pocztowym, w którym pliki
> wiadomo¶ci pocztowych u¿ytkowników s± przechowywane na raid
> software-owym udostêpnianym po NFS. Serwerów NFS jest kilka, ka¿dy
> udostêpnia podzbiór wiadomo¶ci dla odpowiedniego serwera z postfix-em,
> który jest klientem NFS. Dane z jakiego serwera NFS host frontend z
> postfix-em powinien montowaæ katalogi z poczt± s± w MySQL.
>
> Zastanawiamy siê nad zast±pieniem kilku host-ów storage jednym
> rozwi±zaniem, macierz± o odpowiedniej pojemno¶ci dyskowej i wydajno¶ci
> I/O. Mo¿ecie podpowiedzieæ plusy i minusy takiego rozwi±zania? Czy
> macierze zazwyczaj dysponuj± kilkukrotnie wiêksz± wydajno¶ci± I/O ni¿
> pojedynczy serwer z dyskami SATA? Czy taka wydajno¶æ I/O jest
> skalowalna? Czy skalowaæ przestrzeñ dyskow± w macierzach mo¿na "bez
> ograniczeñ"?
>
> Dziêki!
>
> Pozdrawiam,
> R.
> _______________________________________________
> CentOS mailing list
> CentOS at centos.org
> http://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos
>


-- 
L. de Braal
BraHa Systems
NL - Terneuzen
T +31 115 649333
F +31 115 649444
More information about the CentOS mailing list