[CentOS] Rozwa¿ania odno¶nie storage?

Ismail Ozatay ismailozatay at gmail.com
Fri Jan 13 16:17:37 UTC 2012


Me either :))

On 13.01.2012 17:43, Leen de Braal wrote:
>> Cze¶æ.
>>
> you probably won't get much of an answer if you do not use English.
>
> I for sure do not understand a word of it.
>
>> Aktualnie mam do czynienia z klastrem pocztowym, w którym pliki
>> wiadomo¶ci pocztowych u¿ytkowników s± przechowywane na raid
>> software-owym udostêpnianym po NFS. Serwerów NFS jest kilka, ka¿dy
>> udostêpnia podzbiór wiadomo¶ci dla odpowiedniego serwera z postfix-em,
>> który jest klientem NFS. Dane z jakiego serwera NFS host frontend z
>> postfix-em powinien montowaæ katalogi z poczt± s± w MySQL.
>>
>> Zastanawiamy siê nad zast±pieniem kilku host-ów storage jednym
>> rozwi±zaniem, macierz± o odpowiedniej pojemno¶ci dyskowej i wydajno¶ci
>> I/O. Mo¿ecie podpowiedzieæ plusy i minusy takiego rozwi±zania? Czy
>> macierze zazwyczaj dysponuj± kilkukrotnie wiêksz± wydajno¶ci± I/O ni¿
>> pojedynczy serwer z dyskami SATA? Czy taka wydajno¶æ I/O jest
>> skalowalna? Czy skalowaæ przestrzeñ dyskow± w macierzach mo¿na "bez
>> ograniczeñ"?
>>
>> Dziêki!
>>
>> Pozdrawiam,
>> R.
>> _______________________________________________
>> CentOS mailing list
>> CentOS at centos.org
>> http://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos
>>
>
More information about the CentOS mailing list