[CentOS] Remmina

Mon Jul 30 18:25:41 UTC 2012
Alexander Dalloz <ad+lists at uni-x.org>

Am 30.07.2012 18:04, schrieb Lázaro Morales:
> Hello,
> 
> Where I can find remmina for CentOS 6.3?

http://pkgs.org/search/?keyword=remmina&search_on=name&distro=82&arch=32-bit

> Thanks,
> Lázaro.

Alexander