[CentOS] Remmina

Mon Jul 30 16:04:25 UTC 2012
Lázaro Morales <lazaro at frioclima.com.cu>

Hello,

Where I can find remmina for CentOS 6.3?

Thanks,
Lázaro.